ALEVİLİK NEDİR

 

            1-Alevilik ,gerçek müslümanlık  çerçevesi dahilinde Hz.Ali sevgisi ve gerçek Hakk’ı tanımaktır.

            2-Alevilik,vazgeçilemez sonsuz bir Hz.Ali sevgisidir.

            Hz.peygamberimiz bir rivayetinde buyuruyor ki : “ Eğer insanlar Hz.Ali  sevgisi üzerinde toplansaydı ,Allah c.c. cehennemi yaratmazdı.”.İşte bu sebepten dolayı Alevilik,Hz.Ali’yi tanımak ve onun yolundan gitmektir.

3-Hz.Ali,evlatları ve onların sülalesinden gelenler yani  peygamberin Ehlibeyti ( ailesi ) Aleviliğin kökenidirler.

4-Hz.Ali,fil vak’asından yaklaşık otuz yıl sonra,Rumi 599 yılında,Recep ayının 13’ünde  Kabe’nin içinde doğmuş olup Hz.Peygamberimizle otuzbir, Hz.Peygamberimizden sonra otuziki sene yaşamıştır.Annesi Fatıma bintu-Esed Kabe’yi tavaf ederken ,doğum sancıları hissetmeye başlar ve yüce Allah’tan yapacağı doğumu kolaylaştırmasını niyaz eder.Bu sırada Kabe’nin duvarı açılır.Fatıma içeriye girer.Yüce Allah’ın mukaddes evine yani Beyt-ül haram’a girer ve Hz.Ali bu mübarek evde doğar.Hiçbir peygambere nasip olmayan bu keramet,Hz.Ali’ye nasip olmuştur.Ne ondan önce nede ondan sonra hiç kimse Kabe’de doğmamıştır.

5-Hz.Ali peygamberimiz tarafından yetiştirilmiş olup onun yüksek ahlak ve faziletlerine haiz olmuştur.Hz.Ali  peygamber efendimizin amcasının oğlu,damadı ve manen kardeşidir.Kendisi ayrıca peygamberimizin veziri,vasisi,velisi,varisi ,nasırı,yardımcısı,emanet ve borçlarını ödeyen ,vaatlerini yerine getiren,sıkıntılarını gideren bir dostu ve kendisini defalarca temsil eden bir yakını ve sevgilisidir.

6-Bütün bunlarla beraber Hz.Ali eşsiz bir şahsiyettir ki,ilmi,fasahati, zahitliği, imanı, kahramanlığı,cömertliği,mertliği,doğruluğu,hikmeti,felsefesi,kadılığı,yüksek ahlakı ve sosyal adaletiyle dünyadaki bütün yüksek faziletlere haizdir.

7-Hz.Ali zahitlerin efendisidir.Onun elbiseleri deriyle ya da ketenle yamanmamıştı.Kalın pamuklu kumaştan giyinirdi.Ekmeğini bir şeyi katık edecekse ya tuzu ya da sirkeyi katık ederdi.Çok az et yerdi.”Midenizi hayvan kabristanlığına çevirmeyin “, derdi.Buna rağmen insanların en kuvvetlisi ve bileği en güçlü olanıydı.Birçok insan gece namazını,nafile namazını ondan öğrendi.Onun cesareti gözler önünde aşikardır.Kendinden öncekilerin isimlerini unutturmuş,sonradan gelenlerin adını silmiştir.Savaşlardaki duruşu kıyamete kadar örnek verilecek kadar meşhurdur.Öyle cesur ki,hiçbir savaştan bir defa olsun kaçmamış,kimle çarpışmış ise öldürmüştür.Dinin binası onun kılıcıyla güçlenmiştir.Direkleri onunla sabitleşti.Melekler dahi darbe ve vuruşlarına şaşa kalmıştır.

8-Peygamberimiz buyuruyor ki:”Ben ilmin şehriyim,Ali de onun kapısıdır.”Mantıki açıdan bakıldığın da şehirden kimse faydalanamaz.Böylelikle peygamberden faydalanmanın yolu Ali’den geçer.Resulallah diyor ki:”Ali insanların en hayırlısıdır.Bunu kim kabul etmezse küfre girer.”Peygamberimiz buyuruyor:”Ehli-beyt’im Nuh’un gemisi gibidir.İçindekiler kurtulmuş,dışında kalanlar batmıştır.”

Manası = Ehli-beyt Nuh’un tufanı zamanındaki Nuh’un gemisine benzer.Nasıl gemiye binenler kurtuldularsa Ehli-beyte tabi olanlarda kurtulacaktır.Yani her hakiki Müslüman Ehli-beyte tabi olmalıdır.Bilindiği gibi Hz.Ali Ehli-beyt’in başıdır.

9-Hz.Peyhamber “ğadir-hum”’da dediki: “Bildik bilmedik demeyin.Ben size (sikleyn) iki değerli emanet birakıyorum.Bunların her biri bişrbirinden azimdir.Bunların birincisi Kur’an ikincisi Ehli-beyttir.Dikkat edin ve o iki emanet için sakının.Kur’an ve Ehli-beyt birbirinden asla ayrılmazlar. Kevser havuzunun kenarına kadar.  Orada ikisi benimle birleştiler.”Hz.Resul diyor ki:”Hz.Musa’nın ümmeti 71,HZ.İsa’nın ümmeti 72,benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır.Bunlardan sadece biri kurtulmuştur”.Hadisteki kurtulmuş fırka Nuh’un gemisi hadisinde anlatıldığı gibi Ehli-beyte tabi olanlardır.Bu fırka yani Aleviler azınlıktadır.Belki neden azınlıktayız diye düşünebilirsiniz. Yalnız yüce Allah azınlığı övmüş,çoğunluğu ise yermiştir ve şöyle buyurmuştur :

10-(Sebe Suresi,13.Ayet)=Kullarımdan pek azı şükredendir.

(Hud Suresi 40.Ayet)=Onunla birlikte az bir gruptan başkası iman etmedi.

(Bakara Suresi’nde bir ayet)=Şüphesiz Allah insanlara karşı ihsan sahibidir.Lakin insanların çoğu şükretmezler.

(Raşd Suresi,1.Ayet)=Sana rabbinden indirilen (Kur’an) Hakk’tır.Lakin insanların çoğu iman etmezler.Mu’minlerin azınlıkta olduğunu anlata daha nice ayetler vardır.

11-Peygamberden rivayet:

Ey Ali! eğer bir kul Nuh’un kavminde olduğu gibi Allah’a ibadet etse ,Uhud altını kadar altını olsa da onu Allah yolunda infak etse,ayaklarıyla bin kere hac etse,sonra safa ve merve arasında mazlum bir şekilde öldürülse,ancak ,seni kendine veli edinmez ise yani alevi olmaz ise cennetin kokusunu duyamaz  ve cennete giremez. Eğer insanlar Hz.Ali  sevgisi üzerinde toplansaydı ,Allah c.c. cehennemi yaratmazdı.”.

            12-(Enes bin Malik’ten hadis):Hz.Muhammed diyor ki:”Allah beni ve Ehli-beytimi ve Adem’i yaratmadan 7000 yıl önce bir tek nur’dan yarattı.Sonra temiz sülblerden,temiz rahimlere naklolduk”.Enes ibni Malik sordu:”Ey Allah’ı resulu!!7000 yıl boyunca neredeydiniz,ne haldeydiniz? ”.Hz.Resul:”Arşın altında nurdan şekillendik.Rabbimizi tesbih ve takdis ediyorduk.”Sonra dedi ki:”Beni gökyüzünü çıkarıp son perdeye vardıklarında Cebrail benimle vedalaştı.dedim ki:Ey Cebrail!Böyle bir makamda benden ayrılıyorsun.Bunun üzerine Cebrail dedi ki:Ey Muhammed bu mevkiyi geçersem kanatlarım yanar.Sonra Allah’ın izin verdiği kadar bir nurdan diğer nura doğru yükseldim.Allah bana şöyle vahyetti.”Ey Muhammed yeryüzü ehline muttali oldun ve senin nebi seçmekte karar kıldım.”

 

Sonra yine muttali oldun ve Ali’yi seçtim.O’nu senin vasiyyin,ilminin varisi ve senden sonraki imam kıldım.Sizin sülbünüzden temiz bir soy yaratacağım.Onlar ilmimin mahzeni masum imamlar olacaklar.Onlar olmasaydı,ne dünyayı,ne ahireti,ne cenneti ve nede cehennemi yaratmazdım.Onları görmek ister misin.Dedim ki:”evet ya Rabb’i”.Sonra “Ey Muhammed başını kaldır“diye çağrıldım.Başımı kaldırdığımda Ali,Hasan.Hüseyin,Ali bin Hüseyin,Muhammed bin Ali,Cafer,Musa,Ali,Muhammed,Ali,Hasan bin Ali ve Hasan’ın oğlu Allah’ın son Hüccetinin Nuruyla karşılaştım.Aralarında bir yıldız gibi parlıyordu.Allah’ın salat ve selamı onların üzerine olsun.Bunun üzerine dedim ki “Ey Rabb’im bunlar kim? Ve bu kim?”.Bunlar senden sonra senin soyundan gelen pak imamlardır. Yüce Allah şöyle buyurdu.”Bu ise zulüm ve baskı dolduktan sonra yeryüzünü adalet ve ferahlıkla dolduracak olan Hüccet’tir.Mu’minlerin kalbine şifa verecek olan kimsedir.”

 

Corc Cardak:Ünlü Lübnan’lı yazar Corc Cardak Savtul-Adale (Adaletin Sesi) adlı eserinde Asrın Harikası “ İnsan Hakları Vesikası”nın her maddesini Hz.Ali’nin benzer bir cümlesiyle karşılaştırmıştır.Ki bütün insanların hakkını savunan,sosyal adaleti gerçekleştirme çabasında olan,kölelik nizamına son veren 17 maddelik bu tarihi vesikanın getirdiği devrim yalnız Fransa’da değil bütün dünya çapında etkisini göstermiştir.Ebediyete kadar geçerli hükümler taşıması ayrı bir özelliğidir.

            Şimdi Cardak’ın eserinden birkaç örnek vermek istiyorum.

Vesikanın 1.maddesi diyor ki:”İnsanlar hür doğar ve hür yaşarlar”.

Hz.Ali 13 asır önce şöyle buyurmuştur.”Allah seni hür yaratmıştır,başkasına köle olma”.

Madde 2:Her insani toplumun gayesi insan haklarını muhafaza etmektir.

Hz.Ali:”Allah insanlarda birbirinin hakkını mevcut kılmıştır.Kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin”.Başka bir sözünde ise “Zalimlere karşı olunuz.Mazlumlara yardım ediniz.” demiştir.

Madde 3:Her hakimiyetin kaynağı halktır.

Hz.Ali :”Çoğunluğu tutunuz.Allah’ın eli cemaat iledir”buyurmuştur.

            İnsan hakları beyannamesinin dışında Hz.Ali’nin sözleri,meşhur batılı fikir adamlarının sözleriyle de karşılaştırılmış ve yine müthiş bir benzerlik göze çarpmıştır.mesela:

Safaronala:”Hükümetler halka bir baba yerindedir.”

Hz.Ali :”Hükümdar babadır.Halkda onun çocuklarıdır.”

Basigal:”Bütün insanlara sanki bir kişiye bakar gibi bakmalıyız”.

Hz.Ali:”İnsan insanın aynasıdır”.

La Bruyer:”Vatan zulüm ile vatan olmaz”.

Hz.Ali:”Memleketin hayırlısı,seni sığındıran barındırandır”.

Volter:Zengin insan bütün kalbiyle vatanını sever mi!?

Hz.Ali:”Zenginler mümkün olduğu kadar ellerini sıkarlar”.

Russau:”Hayat tabiatıyla iyidir”.

Hz.Ali:”Dünya doğruluklarla davrananlara doğrudur”.

            Görüldüğü gibi çağdaş batılı filozoflardaki hikmet,marifet,insan sevgisi,hak ve adalet kuralları 13 asır önce Hz.Ali’de vardı,ve diyebiliriz ki;Hz.Ali onlardan daha üstün bir fikir alimidir.Hz.Ali’nin ilkelerini benimseyip takip eden aleviler tarihten bu yana zulümle karşılaşmış olmalarının verdiği bir iradeyle hala haklıdan ve ezilmişten  yana olmaya devam etmektedirler.

15-Ali bin Ebi Talib a.s. iki kıbleye namaz kıldı ve asla puta tapmadı.Ali her zaman hak’la beraberdir.Ali nerede olursa hakk oradadır.Ali Allah taraftarıdır,Allah taraftarları da Ali’nin taraftarlarıdır.Hz.Peygamber buyuruyor ki:

                    “Ali’yi inkar eden zina evladıdır,kafirdir,münafıktır,fasiktir,şefaatimden mahrumdur.Çünkü Ali ile dinim varoldu.Ali ile dinimin müftülüğü kanıtlandı.Ali Natik Kur’an’dır.Ali hikmettir.Ali hak ve hakikattır.Ali Kur’an’nın muhkem ayetleridir.Ben İslam ümmetinin peygamberiyim,Ali’de vasiyim ve Ehl-i beytimin başıdır.Ali dünyada ve ahirette kardeşimdir.”.

            Peygamber buyuruyor:

“Her kim Allah’a varmak istiyorsa Ali’nin sevgisinden ve Ali’ye bağlılığın kapısından girsin.Ali,Allah’ın adil terazisidir.Ali,Allah’ın zafer kapısıdır.Ali,Allah’ın Hüccetidir ve halifesidir.Ali,Allah’ın kelimesidir ve benim evliyalarımın imamıdır,itaat edenlerimin nurudur.Her kim Ali’yi severse mu’min’dir ve takva sahibidir.Hz.Ali’yi sevmeyen kafirdir.Velayetini terk eden Hakk’tan şaşmış ve sapmıştır.Ali’nin hakkını gasbeden müşriktir.Kıyamet günü kör ve sağır gelecektir.Ali’yi inkar edenlerin boyunlarına cehennemde ateşten giysi giydirilecektir.”

16-Hz.Ali’nin oğulları Hasan ve Hüseyin’e vasiyeti:

            “Oğullarım!daima Allah’tan korkun ve dünyada gururlanmayın.Kimsenin hakkını istismar etmeyin.Bu dünya fanidir.Kimseye baki kalmaz.

Oğullarım!dünyanın fani hayatına müteasır olmayın.Dünya görüldüğü gibi değildir.Dünya bir yılana benzer,dışı yumuşak dokulu,içi zehir doludur.

Oğullarım,daima haklı davranınız.Hakla beraber olunuz.

Oğullarım!bu dünyada mazlumla olunuz,zalimede karşı durunuz.

Oğullarım!Nefsini islah eden ve aklını Hakk’ın taati ile kullanan Allah’ın velisi ve mu’min kulu olur.

Oğullarım!Bizim sevgimizin haricinde yapılan amel ve kılınan namaz faydasızdır.

Oğullarım!Yetimlerin hakkını savununuz.Komşularında hakkını biliniz.

Oğullarım!Kur’an’ı ihmal etmeyin.Kur’an telavetindeki amel namaz ameli kadardır.Namaz dünyanın hak direğidir.Kur’an ise Allah’ın kitabı,sözleri ve anayasasıdır.

17-Cahilin dili dudaklarının ardındadır,düşünmeden konuşur.

Akıl zenginliği büyüktür.Cahil zengin olsa bile fakirdir.Terbiyenin akıbeti yücelmektir.Danışmanın akıbeti başarılı olmaktır.Dil bir arslandır.Serbest bırakırsan seni ısırır.Dünya sevenlerini uyku kervanı ile taşır.Baki zenginlik akıl zenginliğidir.Baki eser ilmin eseridir.Kötü yalnızlık mağrurluktur.En büyük cömertlik takvadır.İyi giysi ahlaktır.İyi miras terbiyedir.İyi kar ameldir.İyi doğruluk haramdan uzaklaşmaktır.İyi ilim düşünerek tespit edilendir.Amellerin en iyisi ibadetle yapılandır.Gerçek iman Allah’tan korkmak ve utanmaktır.İyi şeref ve haysiyet ilmin ışığı ile yücelmektir.Büyük ıslah,başkasının hatasını görmek ve hata yapmaktan arınmaktır.Büyük merhamet,başkalarına yapılan zulümden acı duyup,zulüm yapmamaktır.En büyük rahmet ve af sahibi zulüm yapmaya kadir olup zulüm yapmayandır.

            Hz.Ali kendisini Hz.Peygamber s.a.v ile manevi ve ahlaki varlığında eritmiş ve onda yok oluşu varlığının sebebi kılmış bir yücedir.Onun içindir ki,onu yazmak,onu layıkıyla anlatabilmek son derece güç bir iştir.Çünkü beşer ölçülerinin onun için tayin ettiği ve edeceği sıfat mevk’inin derecesi bu işi savunanın derecesi ile mütenasiptir.Oysa onun için kendisine biçilen sıfat ve değerin karakterine ve kişiliğine herhangi bir tesiri olmamıştır ve olamazda.

O,ne şekilde anlatılırsa anlatılsın,hangi sıfatlarla anılırsa anılsın,onun gerçek şahsiyeti,bizim onun için anlattıklarımızla belirlenemez.Çünkü O,iki dünyanın sıfatlarınıda hiçe saymış ,iki dünyayıda aşıp,ölümsüzlük sırrının u’lusu olmuştur.İşte bu yüzden onu yazmak onu anlatabilmek onu eksiksiz tanıtabilmek mümkün değildir.

Ama,bilinen ve bilinmesi ve hatırlanması gereken bir gerçek vardır.O da Hz.Ali demek fazilet demektir,feragat demektir,iman,takva,adalet,ihsan,şefkat,iyilik,güzellik ve nihayet sonsuz aşk muhabbeti demektir.

Değişen zaman ve şartlar O’nun yüce ve asil yaratılışını değiştiremedi.Gerçekten O,”kemal” sıfatını hak etmiş bir ulu idi.

4 sene gibi kısa bir süre devam eden halifeliği döneminde tarihin tesbit ettiği öyle çok icraatı vardır ki O’nun isyancılara karşı bile nasıl insani duygularla merhamet ve adaletle davrandığını göstermeye yeter.

Mesela Sıffın savaşında muaviye (l.A.),Fırat nehrine Hz.Ali’nin ordusunda önce ulaşır ve Hz.Ali’nin ordusunun bir damla bile olsa nehrin suyundan almalarına engel olur.Hz.Ali muaviyeye bir elçi göndererek tutumunun insanlığa yakışmadığını ve islamın emirlerine karşı olduğunu söyler.muaviye(l.A.) ise savaş savaştır.ve savaşta insanlığın prensipleri ve islamın emirlerini etmez.Bunun üzerine Hz.Ali’nin ordusu hızla harekete geçer.ve kısa sürede nehri ele geçirir.Muaviyenin(l.A.) ordusu ağır bir kayıp verdikten sonra susuz ve perişan bir halde çöle çekilir.Şimdi nehirden su almak için izin isteme sırası muaviyeye gelmiştir.muaviye Hz.Ali’ye elçi gönderip izin ister. Hz.Ali onlara istedikleri zaman istedikleri kadar su alabileceklerini söyler. Hz.Ali nin adamları karşı çıksada Hz.Ali “hayır onlar insandır.her ne kadar bize karşı insanlığa yakışmayacak bir şekilde davranmışlarsada,ben onların çirkin örneklerine uymam.Ve benim azılı düşmanım bile olsa yiyecek ve su isteyen birisini reddedemem”cevabını verdi.

Sıffın savaşından önce,Cemel savaşındada Hz.Ali’nin azatlı kölesi Kanber,bir maşraba şurup getirir.ve”efendim bir bardak için de ferahlayın”der.O,etrafına bakar ve “Etrafımda yüzlerce insan yaralanmış yatarken ve susuzluktan ve yaralarında dolayı ölürken ben ferhlayacağım ha?Bana şerbet getireceğine yanına birkaç kişi al ve bu yaralılara su ver”.Kanber ise efendim onların hepside bizim düşmanlarımız deyince, Hz.Ali,”Olsunlar,ama onlar her şeyden önce insan” cevabını verir.

18-Hz.Ali’nin doğumuyla başladık,vefat olayıyla bitirmek lazım.

            Hz.Ali’nin doğumu gibi vefatıda aynı şekilde ilginç bir hadisedir.Şöyleki Hz.Ali

Vefatından önce çocukları Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin’e şöyle vasiyet eder:

            “Ey oğullarım!Ben vefat ettiğimde beni yıkayıp kefene sardıktan sonra beni yani cesedimi bir deveye yükleyip şehir dışına(Küfe) götürüp orada bekleyin.Ta ki bir bedevi gelecek ve cesedimi sizden isteyecek.Siz beni ona teslim edip hiçbir şey söylemeyin ve geri dönün”. Hz.Ali vefat edince çocukları Hasan ve Hüseyin babalarının vasiyeti üzerine o mübarek cesedi yıkayıp kefene sararlar.Cenaze namazını kıldıktan sonra deveye yüklerler.Şehir dışına çıkıp orada beklerler.O sırada yüzü kapalı bir bedevi gelip selam verir,ve derki:”Ey Ehl-ibeyt emaneti bana teslim edin.Allah’ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun.”Bunun üzerine Hz.Hasan,Hz.Ali’nin cesedini taşıyan deveyi bedeviye teslim eder.Hz.Hüseyin:”Ey Allah’ım!Nasıl olurda babamızın cesedini meçhul olan bir bedeviye veririz.“.der,ve bedeviye seslenir.”Allah rızası için yüzünü aç.Senin kim olduğunu ve babamızın cesedini kimin aldığını bilelim”.Bu ısrar karşısında bedevi yüzünü açıp kendilerine bakar o bedevi Hz.Ali’nin ta kendisidir.Çocuklarına geri dönmelerini emreder ve kendiside yüklü deveyi alarak çölde kaybolur.

19-Alevilik kıyamete kadar sürecek bir inançtır.Bu inancın temeli ise Hz.Ali’dir, Hz.Ali ‘yi tanımak,ona inanmak ve gösterdiği yoldan gitmektir.

            Hz.Ali ile Hz.Fatıma’nın evliliğnden Hasan,Hüseyin ve adı doğmadan verilmiş olan ama kafilesi Hz.Fatma’ya eziyetlerinden dolayı düşük olup ölü doğan Muhsin adlı 3 erkek çocuk ile Zeynep,Ümmügülsüm ve küçük yaşta ölen Rukayye adlı 3 kız çocukları olmuştur.

            Hz.Ali hiçbir zaman puta tapmadığı için “” Kerram Allah Vechehu”” sıfatıyla anılmıştır. 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla templates by Joomlashine